Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak etykiety identyfikującej cel kontrolki formularza.
 • Brak tytułu alternatywnego użytku.
 • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Borowiec.
 • E-mail: swietochlowicesp19@wp.pl
 • " target='_blank'>id="a11y-email">swietochlowicesp19@wp.pl
 • Telefon: 32 2452772

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 w Świętochłowicach
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 4
  41-605 Świętochłowice
 • E-mail: swietochlowicesp19@wp.pl
 • Telefon: 32 2452772

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły oraz dwa wejścia boczne pozwalajace na wjazd do budynku szkoły z poziomu chodnika. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem szkoły zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

 

Opublikowane przez: Dorota Niemiec | Data wprowadzenia: 2020-09-23 00:33:42.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI.docx

Opublikowane przez: Dorota Niemiec | Data wprowadzenia: 2020-09-23 00:43:36.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 00:43:36
Opublikowane przez: Dorota Niemiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa
ul. Boleslawa Chrobrego 4
41-605 Świętochłowice
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: 32 2452 772
Fax:
e-mail: swietochlowicesp19@wp.pl